Com puc participar?

1) L’Ateneu popular Salvadora Catà té tres nivells de participació:

a) Persones, col·lectius i entitats

b) Comissions i grups de treball

c) Assemblea de gestió: espai on tota persona és lliure de participar de la quotidianitat del projecte i d’aportar-hi tot el que cregui convenient.

2) Sobre comissions i grups de treball:

a) Les comissions són els òrgans bàsics de funcionament de l’A.P.S.C. Estaran constituïdes per grups de persones compromeses amb la tasca que ha assignat l’assemblea de gestió.

b) Els grups de treball són agrupacions temporals de persones que es vinculen a un projecte o tasca concreta de l'A.P.S.C.

c) Tant les comissions com els grups de treball tindran un funcionament regular, obert i públic, i serviran com a punts de presa de contacte per les persones que es vulguin implicar en el projecte.

3) L’Assemblea, les comissions i grups de treball i les persones i col·lectius formen una organització que ha de ser flexible i dinàmica, revisable en el temps sense faltar als seus principis rectors - participació directa, horitzontalitat i consens-.

4) Hi ha quatre comissions estables sense prejudici que se’n puguin crear-ne més o suprimir-ne per decisió de l’assemblea:

a) Economia – Fa referència al control de l’activitat econòmica de l’A.P.S.C; és a dir, s’encarrega de controlar la justificació de les despeses i els guanys que genera l’espai de bar o altres activitats. Mensualment reflectirà el balanç a l’assemblea.

b) De comunicació – s’encarrega de gestionar les xarxes socials i d’establir comunicació amb altres espais per tal de facilitar la coordinació. De la mateixa manera, és l’encarregada de fer propostes de comunicats per activitats i casos concrets, així com evidenciar la postura de l’A.P.S.C en diferents temàtiques. Com a tasques també inclou establir el contacte amb mitjans de comunicació quan l’assemblea ho estimi oportú.

c) D’activitats – s’encarrega de gestionar i calendaritzar les diferents activitats que es porten a terme a l’A.P.S.C. La comissió d’activitats és la via per fer arribar les propostes d’activitats i per tant evitar que es trepitgin una a sobre de l’altre. També s’encarrega que les activitats no trenquin els principis generals de l’ateneu ni el seu marc polític i ideològic.

d) Bar: controlen l'estoc del magatzem i s'encarreguen de l'organització interna de l'espai de Bar.